Wet Taaleis

Een ieder die een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, moet aan kunnen tonen dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit is vastgelegd in de Wet Taaleis van de Participatiewet die vanaf 1 januari 2016 geldt.

Dit kan door documenten te overleggen waaruit blijkt dat dit het geval is:

  • Documenten waaruit blijkt dat acht jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd is
  • Een inburgeringsdiploma
  • Een ander document waaruit blijkt dat de Nederlandse taal op minimaal referentieniveau 1F (A2) staat

Als niet aangetoond kan worden dat iemand de Nederlandse taal goed beheerst, moet diegene een taaltoets doen. Als iemand een taaltoets weigert of geen moeite doet om zijn taal te verbeteren, mag de gemeente de bijstandsuitkering verlagen. De taaleis legt een inspanningsverplichting op aan belanghebbende. Voldoende is, dat de belanghebbende zich inspant om de Nederlandse taal voldoende machtig te worden. Doel van die inspanningsverplichting is om de volgende vaardigheden in de Nederlandse taal op referentieniveau 1F3 (A2) te verwerven:

  • Spreekvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Gespreksvaardigheid
  • Schrijfvaardigheid

Voor inburgeringsplichtigen op grond van de Wet inburgering geldt dat zij al een verplichting hebben om de Nederlandse taal machtig te worden. Op grond van de Wet inburgering heeft een inburgeraar 3 of 5 jaar de tijd om te voldoen aan het in die wet vereiste taalniveau (A2). Een inburgeringsdiploma is voldoende om vrijgesteld te worden van de taaltoets. Wanneer een bijstandsgerechtigde begonnen is met een inburgeringscursus, kan dit worden aangemerkt als ‘voldoende inspanning’ van de kant van de bijstandsgerechtigde, zoals bedoeld is in de Wet Taaleis. De bijstandsgerechtigde krijgt dus niet met twee verschillende trajecten te maken. Wel dient de gemeente te monitoren in welke mate voortgang wordt gemaakt met het inburgeringstraject. Desgevraagd moet de aanvrager het volgen van een dergelijk traject aantonen aan de hand van documenten. Dat geldt ook voor het meten van de voortgang.

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur