Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Op grond van de Wet Educatie en beroepsonderwijs ontvangen gemeentes middelen om in te zetten op educatie. Het budget van de WEB moet besteed worden aan opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden). Gemeenten kunnen naast formele trajecten ook non-formele trajecten inkopen, dat wil zeggen dat het traject niet hoeft toe te leiden naar een diploma. De doelgroep van de WEB zijn niet-inburgeringsplichtige volwassenen (18+). Het gaat hierbij o.a. om de volgende groepen

  • Vrijwillige inburgeraars: Westerse en Turkse nieuwkomers
  • Bijstandsgerechtigden die niet voldoen aan de Wet Taaleis
  • Laaggeletterde allochtone & autochtone bewoners

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het educatieaanbod. De financiële middelen worden verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. Elke regio maakt gezamenlijk een Regionaal Educatieplan waarin ze beschrijft welk soort aanbod zij wil regelen en voor welke doelgroep.

ITT

Indien het vermoeden bestaat dat iemand de Nederlandse taal niet voldoende beheerst kan deze bij het ROC worden aangemeld voor het ITT. Dit bestaat uit een intake, toetsing (taaltoets) en een taalschoolwerkplan. In dit werkplan staat een advies. Dit kan zijn:

  • Taalverhoging als een deelnemer niet voldoet aan de Wet op de Taaleis
  • Vrijstelling op de Wet Taaleis als een deelnemer hieraan niet zal kunnen voldoen
  • Rekenen, digitale vaardigheden, Taal richting Gezondheid
  • Intake bij de Entree-opleiding
  • Informele taalondersteuning, zoals taallessen in de wijk
  • Context gericht aanbod
  • Deelname aan vrijwilligerswerk

Taalpunt Hengelo
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

woensdag  10.00 - 12.00 uur
donderdag 14.00 - 16.00 uur